Turvallinen Helsinki

Helsingin kaupungilla on merkittävä rooli arkiturvallisuuden edistämisessä. Viihtyisän ja toimivan kaupunkitilan lisäksi turvallisuutta edistävät hyvin toteutetut peruspalvelut. Turvallisuus on käsitteenä laaja ja se ulottuu lähes kaikille elämän osa-alueille. Turvallisuus on myös yksi Helsingin kaupungin toimintaa ohjaavista arvoista.

Kaavoitus ja rakentaminen

Helsinki huolehtii, että kaavoituksessa otetaan huomioon mahdollisuudet turvalliseen elinympäristöön.

Kaupunki huolehtii yhdessä muiden viranomaisten kanssa siitä, että rakennus ja sen ympäristö on asianmukaisessa kunnossa ja täyttää terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset.

Liikenne

Liikenneturvallisuuden parantaminen on keskeinen tavoite kaikessa liikennesuunnittelussa.

Ympäristön hoito ja valvonta

Kaupunki huolehtii osaltaan yleisten alueiden, katujen, torien ja puistojen siisteydestä ja turvallisuudesta.

Kaupungin tehtäviin kuuluu huolehtia asukkaiden terveyttä uhkaavista tekijöistä asunnoissa ja ympäristössä, ehkäistä ympäristön pilaantumista sekä vähentää pilaantumisesta aiheutuneita vahinkoja. Helsingissä myös eläinsuojelu kuuluu ympäristön- ja terveydensuojeluviranomaisille.

Asuminen

Asuntojen olosuhteiden tulee olla sellaiset, ettei niistä aiheudu tiloissa oleskeleville terveyshaittoja. Vastuu haittojen selvittämisestä ja korjauksista kuuluu yleensä kiinteistölle. Helsingissä asuntojen terveydellisten olojen valvonta kuuluu ympäristöpalveluiden asumisterveystiimin tehtäviin.

Terveydenhoito ja sosiaalipalvelut

Sosiaali- ja terveysviranomaiset vastaavat asukkaiden sosiaalihuoltoon, toimeentulotukeen, lastensuojeluun, terveyteen ja päihdehuoltoon kuuluvista asioista sekä turvallisista ja terveellisistä asumisoloista.

Pelastustoiminta

Pelastusviranomaiset tekevät onnettomuuksien ehkäisytyötä neuvomalla, ohjeistamalla ja valvomalla kiinteistöjen paloturvallisuutta, pelastussuunnitelmien toteuttamista sekä toteuttamalla kemikaalivalvontaa. Pelastusviranomaiset järjestävät myös turvallisuuskoulutusta ja neuvovat yleisötilaisuuksien järjestäjiä turvallisuuskysymyksissä.

Helsingin turvallisuus asukkaiden kokemana

Kaupunkitieto-sivustolta löydät tietoa kaupungin turvallisuudesta. Voit myös tutustua artikkeleihin ja kaupunkilaisten turvallisuuskokemuksiin.