En trygg stad

Helsingfors stad har en betydande roll i främjandet av den vardagliga tryggheten. Utöver ett trivsamt och fungerande stadsrum främjas tryggheten av väl förverkligad basservice.

Trygghet är ett omfattande begrepp och berör så gott som alla livsområden. Trygghet är också ett av de värden som styr Helsingfors stads verksamhet.

Läs mer om Helsingfors stads tjänster:

Plannläggning och byggande

Helsingfors stad ser till att möjligheterna till en trygg livsmiljö beaktas i planläggningen.

Helsingfors stad sköter tillsammans med andra myndigheter om att byggnaden och dess omgivning är i ändamålsenligt skick och fyller kraven i fråga om sundhet, säkerhet och användbarhet.

Trafik

Trafiksäkerheten är en central utgångspunkt för trafikplaneringen.

Miljöskydd och –tillsyn

Helsingfors stad sköter om snyggheten och säkerheten i allmänna områden, på gator, torg och i parker.

Helsingfors stad har i uppgift att kontrollera faktorer som hotar invånarnas hälsa i bostäder och miljön, förebygga miljöföroreningar och minimera skador som orsakas av föroreningar. I Helsingfors hör även djurskyddet till miljö- och hälsoskyddsmyndigheterna.

Boende

Förhållandena i bostäder bör vara sådana att de inte orsakar sanitära olägenheter för dem som vistas i dem. I Helsingfors ingår övervakningen av de sanitära förhållandena i bostäder i stadsmiljösektorns miljötjänsters uppgifter.

Hälsovård och sociala tjänster

Social- och hälsovårdsmyndigheterna ansvarar för invånarnas ärenden som hänför sig till socialvård, utkomststöd, barnskydd, hälsa och missbrukarvård och trygga och hälsosamma levnadsförhållanden.

Räddningsverksamhet

Räddningsmyndigheterna arbetar för att förebygga olyckor genom att ge rådgivning och anvisningar, övervaka brandsäkerheten i fastigheter och fullföljandet av räddningsplaner och bedriva kemikalietillsyn. Räddningsmyndigheterna ordnar också säkerhetsutbildning och ger dem som arrangerar publiktillställningar råd i säkerhetsfrågor.