Vattenskador

Vid en vattenskada ska man först kontrollera om orsaken till vattenskadan är vattenarmaturen eller vattenledningarna i fastigheten. Om orsaken till vattenskadan inte hittas i fastigheten, kontakta vattenverket och ta reda på om det har varit läckage i de allmänna vattenledningarna.

Störningar och läckage i vattendistributionen ska anmälas till vattenverkets journummer. Fastigheterna ska själva ta hand om stockningar i avlopp.

Vattenavbrott och störningar i vattendistributionen

Jouren för felanmälan vid Helsingforsregionens miljötjänster betjänar dygnet runt på numret 09 1561 3000.

Förebyggande av vattenskador

  • Håll ögonen öppna för vattenläckage. Droppar det från vattenkranen där hemma? Läcker toaletten? Läckage beror i allmänhet på att tätningarna är gamla och har hårdnat.
  • Kontrollera rörsystemets skick regelbundet. Det enklaste sättet att reda ut dolda läckage är att regelbundet avläsa vattenmätaren för fastigheten. Om vattenmätaren går trots att det vid kontrolltidpunkten inte används vatten i fastigheten kan det vara fråga om ett läckage i vattenledningarna.
  • Se till att fastighetens tomtledningar och vattenmätare skyddas tillräckligt under vintern från kylan.
  • Avloppet är endast avsett för transport av avloppsvatten och det är förbjudet att kasta fast fastighetsavfall i avloppet. I avloppet ska inte heller kastas skadliga ämnen såsom målarfärger, läkemedel och kemikalier som har klassificerats som farliga.
  • Förbered dig på översvämningar: rengör regelbundet vattenrännor, stuprännor och takbrunnar från skräp och is, skydda strukturer och värdefulla saker genom att täcka in dem, och beakta risken för elstötar ifall vattennivån i källaren stiger