Brandsäkerhet

De flesta bränder kan förebyggas då det oftast är människors felaktiga förfaranden som är orsaken till att en brand antänts.

Se till att du har tillräckligt många fungerande brandvarnare hemma. Planera och träna tillsammans med andra hur man ska handla vid eldsvådor. Håll lämplig utrustning för primärsläckning lätt tillgänglig och lär dig använda den.

Rädda – Varna – Larma – Släck – Begränsa – Guida

Vid eldsvådor ska man handla snabbt men utan att råka i panik. Alla situationer är olika. Man ska dock alltid försöka rädda de människor som befinner sig i fara samt varna andra om en hotande eldsvåda samt ringa numret 112.

Sotning och eldstäder

Byggnadens ägare/innehavare ska enligt lagen se till att byggnadens eldstäder och rökkanaler har sotats enligt gällande bestämmelser och att ventilationskanaler och ventilationsapparater har underhållits och rengjorts så att de inte orsakar brandfara. Stegar, delar av tillträdesvägar på tak och säkerhetsutrustning på tak hålls i sådant skick att sotningsarbetet kan utföras säkert.

Eldstäderna sotas antingen med ett eller tre års mellanrum, beroende på bränsle och användning.

Byggnadens ägare och innehavare samt verksamhetsidkaren ska själva beställa och komma överens om sotningen med önskat företag som erbjuder sotningstjänster och anställer sotare med sotarens behörighetsbrev.

Brandsyn

Räddningsverket utför inom sitt område allmänna, tidsbundna brandsyner enligt tillsynsplanen, samt andra tillsynsuppgifter och regionala riskhanteringsåtgärder. Tillsynen av bostadsbyggnader sker i form av egenkontroll.