Luftkvalitet

Luftkvaliteten i huvudstadsregionen är bra jämfört med andra storstadsområden i Europa. Kvaliteten på andningsluften är i allmänhet god eller tillfredsställande. Ändå stiger luftföroreningshalterna ibland plötsligt till en skadlig nivå även hos oss.

Luftkvaliteten kan försämras av avgaser från trafiken, gatudamm, små partiklar som färdats långa vägar samt ozon och rök. De hälsovådligaste orenheterna i luften är partiklar, ozon och kvävedioxid.

Den höga mängden mikropartiklar i huvudstadsregionens luft orsakas i allmänhet alltid av föroreningar som transporteras från mer avlägsna platser. Även de höga koncentrationstopparna av ozon beror på fjärrtransport av ozon från övriga håll i Europa.

HRM: Luftkvalitet och klimat: information om luftföroreningar och dess effekter på hälsan, samt riktlinjer för situationer där luftkvaliteten är dålig eller mycket dålig.

Helsingfors luftkvalitet är allmänt taget bra. De av EU uppsatta hälsobaserade gränsvärdena för luftkvaliteten överskrids dock i de livligt trafikerade gatuschakten i innerstaden. På grund av överskridningen har man utarbetat en ny luftsvårdsplan för staden. Den nya planen trädde i kraft i början av 2017 och gäller för åren 2017–2024.

Sammanfattning av Helsingfors stads luftvårdsplan 2017–2024 (pdf)

Läs mer: Luftskyddet i Helsingfors

Uppföljning av luftkvaliteten

Helsingforsregionens miljötjänster, HRM, följer upp luftkvaliteten genom ständiga mätningar vid mätningsstationerna inom huvudstadsregionen och informerar invånarna om dessa.

Du kan få uppdaterad information om luftkvaliteten fås på HRM:s webbplats, på Twitter på vardagsmorgnar @hsy_ilmanlaatu luftkvalitetsskärmarna och också via radio, television och tidningar.

HRM: Luftkvalitet nu