Offentliga tillställningar

Arrangörer av offentliga tillställningar ska enligt räddningslagen se till att tillställningen arrangeras så att den inte äventyrar säkerheten. Tillställningen får inte orsaka fara för människor, omgivning eller egendom.

Med offentliga tillställningar avses i lagen om sammankomster definierade offentliga tillställningar (530/1999 2§) nöjestillställningar, tävlingar, uppvisningar och andra med dessa jämförbara tillställningar som är öppna för allmänheten och som inte skall anses vara allmänna sammankomster.

Många olika myndigheter övervakar arrangerandet av offentliga tillställningar.

Utarbeta en räddningsplan

En räddningsplan ska utarbetas för en offentlig tillställning eller evenemang, där minst 200 personer beräknas vara på plats samtidigt eller evenemangets natur skapar särskild fara. Räddningsplanen ska delges räddningsmyndigheten i området minst 14 dygn före början av evenemanget.

Om det på den offentliga tillställningen ordnas fyrverkeri eller elduppvisning eller används pyrotekniska effekter, ska behövliga anmälningar om dem lämnas till polisen och räddningsmyndigheten.