Befolkningsskydd

Befolkningsskydd är humanitär verksamhet vars syfte är att skydda befolkningen och trygga samhällets funktionsförmåga under undantagsförhållanden. Räddningsmyndigheterna har en central funktionell och samordnande roll i befolkningsskyddet. Inrikesministeriet leder och koordinerar det landsomfattande ordnandet av befolkningsskyddet som räddningsväsendet står för.

Räddningsmyndigheternas befolkningsskyddsuppgifter är att varna, evakuera, skydda befolkningen i skyddsrum samt släcknings- och räddningsverksamhet. Helsingfors räddningsverk är väl förberett för räddningsverksamhet även under krigstid. Vi har specialutbildade räddningsgrupper för både ruinräddning och situationer som innehåller farliga ämnen och den specialutrustning som behövs.

För befolkningsskyddet svarar förutom räddningsväsendet även de myndigheter som även under normala förhållanden sköter uppgifter som hör till räddningsväsendet. Informationsgången, samordningen och kommunikationen stärks dock med hjälp av olika lägescentraler och kriskommunikation. Om det behövs beredskap för allvarliga störningssituationer och befolkningsskyddet, informerar och ger myndigheterna medborgarna anvisningar i god tid och på många olika sätt.

I Helsingfors finns cirka 5 500 befolkningsskydd med plats för cirka 900 000 personer.

Antalet skyddsrum och skyddsplatser är tillräckligt för att täcka behovet av skydd inte bara för stadens invånare utan också för personer som besöker staden och rör sig utomhus.

Inom befolkningsskyddet är den tredje sektorn, olika stiftelser och organisationer våra viktiga partner. Vi har samarbetat i årtionden och hundratals utbildade frivilliga deltar i stadens befolkningsskyddsarbete.

Befolkningsskyddet har en särskild ställning enligt internationella avtal. Befolkningsskyddspersonal, -material och -utrymmen åtnjuter särskilt skydd i väpnade konflikter. Som beteckning för befolkningsskyddet används en blå liksidig triangel på orange botten.

På frågor som gäller Helsingforsbornas egen beredskap och befolkningsskydd svarar räddningsverkets jourhavande brandinspektör (tel. 09 310 31203) vardagar kl. 9-11 och 12-14 och per e-post kl. 9-15 på adressen palotarkastajat(at)hel.fi. Dessutom kan du skicka frågor om befolkningsskyddet till adressen vss(at)hel.fi.

Ytterligare information: Befolkningsskyddet i Helsingfors | Helsingfors räddningsverk (pelastustoimi.fi)

Befolkningsskydd

I faro- och nödsituationer varnar myndigheterna allmänheten med en allmän varningsskylt och myndighetsmeddelanden. Att skydda sig inomhus och följa myndigheternas anvisningar är den första åtgärden man ska vidta och i allmänhet är den tillräcklig.

Under undantagsförhållanden kan man bli tvungen att söka skydd i befolkningsskydd. Skyddsrumen tas i bruk genom myndighetsbeslut.

Ett modernt skyddsrum som gjorts i ordning för att tas i bruk ger skydd mot strålning, giftiga ämnen, ras och vapenpåverkan. Bestämmelserna om skyldigheten att bygga skyddsrum, deras konstruktion och underhållet av dessa samt om ibruktagande av dem finns i räddningslagen och i statsrådets förordning om räddningsväsendet.

Skyddsrum i hus

De flesta skyddsrum finns i bostadshus och allmänna byggnader. De är traditionella skyddsrum som vanligen är byggda i källarvåningen. Framför skyddsdörren finns det internationella märket för befolkningsskydd, en blå triangel på orange botten.

För byggnader som hyser skyddsrum gäller det att byggnadens ägare eller dess innehavare har ansvar för att skyddsrummet är i skick och funktionsdugligt.

För skyddsrum i byggnader gäller att det är byggandens ägare eller innehavare som har ansvar för att skyddsrummet är i skick och funktionsdugligt. Husbolagets styrelse eller fastighetsägaren utser en skyddsrumsskötare som sköter skyddsrummets underhåll och skydd. Räddningsväsendet ordnar utbildning för dem som har ansvar för befolkningsskyddet.

Om skyddsrummet används på något annat sätt än som skyddsrum, ska det kunna göras i ordning för användning som skyddsrum inom 72 timmar.

Bergskyddsrum

Utöver hus-, företags- och anläggningsspecifika husskydd finns det stora bergskyddsrum i Helsingfors. I Helsingfors är bergskyddsrummen indelade i allmänna och gemensamma skyddsrum. De allmänna skyddsrummen är i allmänt bruk och avsedda som skyddsrum för den rörliga befolkningen och för dem som inte har ett skyddsrum hemma eller på arbetsplatsen. Gemensamma skyddsrum är bergskyddsrum som reserverats för personer i husbolag eller företag, ämbetsverk och anläggningar.

Bergskyddsrummen används under normala förhållanden för andra verksamheter, såsom motions- och hobbyutrymmen samt parkeringshallar. Dessutom är metrostationerna i centrum utrustade som skyddsrum. Det är antingen staden eller något regionalt bolag för fastighetsskötsel som ansvarar för att bergskyddsrum som är i nyttobruk är i skick.

Befolkningsskyddens placering

Helsingfors stads servicekarta finner du anvisningar om var de allmänna skyddsrummen och de gemensamma bergskyddsrummen är placerade. Använd sökordet skyddsrum.