Kaupungin varautuminen

Varautumisella tarkoitetaan kaupunkitasolla toimintaa, jolla pyritään turvaamaan elintärkeät peruspalvelut ja huolehtimaan asukkaiden turvallisuudesta myös poikkeusoloissa.

Helsingin kaupungin asema pääkaupunkina ja suomalaisen yhteiskunnan keskeisimpänä paikallishallinnon toimijana edellyttää, että kaupunki huolehtii keskeisimpien palvelujensa toimivuudesta kaikissa olosuhteissa.

Helsingin kaupungin keskushallinto ja toimialat toteuttavat varautumista valmiussuunnittelun, etukäteisvalmistelujen, harjoitusten ja esim. koulutuksen kautta.

Helsinki tekee tiivistä yhteistyötä valtionhallinnon viranomaisten kanssa.

Varautumisen järjestämisestä ja toimeenpanosta vastaa kansliapäällikkö. Toiminnan käytännön ohjaamisesta huolehtii kaupunginkanslia.

Helsingin kaupunkikonsernin varautumista ohjaa valmiusohje, joka on jaettu julkiseen sekä salassa pidettävään osaan.