Företagssäkerhet

Ostörd verksamhet och säkerhet utgör en väsentlig utmaning i den dagliga verksamheten i företag. Utöver den dagliga verksamheten är det också viktigt att granska företaget som en helhet. Då kan man känna igen olika faror i företagsmiljön.

Praktiskt säkerhetsarbete innebär förebyggande bekämpning av olyckssituationer och farliga eller skadliga situationer samt brott.

Räddningslagen föreskriver om de skyldigheter till egen beredskap som byggnadens ägare, innehavare samt verksamhetsidkare har. Statsrådets förordning om räddningsväsendet fastställer de objekt för vilka en räddningsplan måste göras upp.

Brottslig verksamhet utgör likaså ett allvarligt hot mot företagets verksamhet. Det finns många typer av brott allt från egendomsbrott till företagsspionage. Läs mer:
Polisen: Ekonomiska brott

Mer information